Europos Komisijos gidas – kaip Lietuvos verslai turėtų ruoštis, į ką atkreipti dėmesį JK išstojimas iš ES. Kaip pasirengti užbaigti pereinamąjį laikotarpį

Naujausi LPK pranešimai apie „Brexit“

BREXIT prekybos atvejų analizė

Praktiniai patarimai ir konkrečių prekybos atvejų analizė – žingsnis po žingsnio

Jungtinės Karalystės Vyriausybė ir toliau informuoja apie pokyčius nuo 2021 m. sausio 1 d.

Pateikiame iliustratyvią informaciją apie pokyčius per praktines konkrečių atvejų analizes – kaip nuo naujų metų vyks prekių judėjimas per Trumpajį sąsiaurį (Duvro).

Per Trumpajį sąsiaurį gabenama apie 90 proc. prekių į ir iš Jungtinės Karalystės. 8 valstybės daugiausiai prekiaujančios su Jungtine Karalyste sudaro:

  • 90 proc. visų prekių importuojamų per Trumpąjį sąsiaurį;
  • 95 proc. prekių eksportuojamų per Trumpąjį sąsiaurį;

Pagal svorį, mažos ir vidutinės įmonės sudaro:

  • 28 proc. JK importo per Trumpąjį sąsiaurį;
  • 39 proc. viso JK eksporto.

Prekių gabenimas sausumos keliais (landbridge) – žingsnis po žingsnio

  • Jungtinės Karalystės sausumos keliu vadinamas bet kuris maršrutas jungiantis Airijos Respubliką su Europos Sąjunga per Jungtinės Karalystės žemynine dalimi per JK kelių ir uostų tinklą.
  • Apie 30 proc. prekių gabenamų į ir iš Airijos naudojasi šiais keliais (landbridge). Prekės gali išlaikyti Sąjungos statusą ir kilmę, jeigu gabenamos tranzitu.

Informacija pateikiama skaidrėse ČIA.

  • Muitinės patikros, kelionės ir tranzitas per sąsiaurį;
  • Sanitariniai ir fitosanitariniai reikalavimai, reikalavimai organinėms prekėms ir ženklinimo ypatumai;
  • Transporto problemos ir eismo valdymas;
  • Šiaurės Airijos protokolo niuansai.

Daugiau informacijos apie „Brexit“:

BREXIT ir susisiekimo krovinių vežimo keliais sektoriuje užtikrinimas

Valstybių narių krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjų (Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjų) laisvė teikti tarptautinio krovinių vežimo keliais paslaugas Sąjungoje pirmiausiai reglamentuojama Reglamentu (EB) Nr. 1072/2009, kuriuo atitinkamai nustatomos bendrosios vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla ir patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklės.

Nesudarius susitarimo dėl išstojimo, Jungtinės Karalystės ir valstybių narių tarpusavio krovinių vežimo keliais paslaugoms minėti reglamentai nuo išstojimo momento nebebūtų taikomi.

Taigi šiuo pasiūlymu siekiama nustatyti laikinas priemones, reglamentuojančias krovinių vežimą keliais tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės po pastarosios išstojimo iš Sąjungos. Šios priemonės skirtos baziniam susisiekimui užtikrinti griežtai ribotą laikotarpį.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) priėmė nuomonę TEN/690 Bazinio susisiekimo krovinių vežimo keliais sektoriuje užtikrinimas Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos, kur sakoma, kad  EESRK remia Komisijos pastangas laikinai užtikrinti bazinį susisiekimą krovinių vežimo keliais sunkiasvorėmis transporto priemonėmis tarp ES ir Jungtinės Karalystės ir atvirkščiai.

EESRK sutinka, kad pasiūlymu dėl reglamento Jungtinės Karalystės krovinių vežimo keliais vežėjams suteikiama teisė iki 2019 m. gruodžio 31 d. laisvai judėti Sąjungos teritorijoje laikantis bendrų ES taisyklių dėl patekimo į tarptautinio krovinių vežimo rinką, tačiau su sąlyga, kad Sąjungos vežėjai savo ruožtu galės laisvai judėti Jungtinės Karalystės teritorijoje sąžiningomis, teisingomis ir nediskriminacinėmis konkurencijos sąlygomis.

Tuo atveju, jei, kad Jungtinė Karalystė išstos iš Sąjungos be susitarimo dėl išstojimo, EESRK ragina Jungtinę Karalystę ir ES derėtis ir iki pirmiau nurodyto pereinamojo laikotarpio pabaigos bendrai sutarti dėl bazinio susisiekimo Europos transporto ministrų konferencijos (ETMK) sistemoje ir nustatyti būsimas Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos santykių taisykles.

EK pasiūlymas dėl reglamento dėl bazinio susisiekimo krovinių vežimo keliais sektoriuje

EESRK nuomonė dėl BREXIT ir susisiekimo krovinių vežimo keliais sektoriuje

BREXIT ir oro susisiekimo tarp ES ir Jungtinės Karalystės reguliavimas

Sąjungoje valstybių narių oro vežėjų (toliau – Sąjungos oro vežėjai) laisvė teikti ES vidaus oro susisiekimo paslaugas įtvirtinta tik 2008 m. rugsėjo 24 d. Reglamentu (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių, kuriuo, be kita ko, nustatytos licencijų tiems vežėjams išdavimo taisyklės. Jei susitarime dėl išstojimo nebus numatyta kitaip, Jungtinei Karalystei išstojus oro susisiekimo paslaugoms tarp Jungtinės Karalystės ir valstybių narių minėtas reglamentas nebebus taikomas. Be to, tam tikri oro vežėjai nebeatitiks minėtame reglamente nustatytų Sąjungos oro vežėjams keliamų sąlygų.

Tai reiškia, kad jei susitarime dėl išstojimo nebus nustatyta kitaip, nuo 2019 m. kovo 30 d. nebebus teisinio pagrindo atitinkamiems oro vežėjams teikti oro susisiekimo paslaugas tarp Jungtinės Karalystės ir valstybių narių ir jie neteks licencijos oro susisiekimui vykdyti Sąjungoje.

Kad būtų išvengta rimtų trikdžių galimo „Brexit’o“ be susitarimo atveju, Komisija pristatė pasiūlymą, kurio tikslas – nustatyti laikinąsias oro susisiekimo tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės reguliavimo priemones, taikytinas pastarajai išstojus iš Sąjungos (pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos   reglamento dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos COM(2018) 893 final – 2018/0433 (COD)

Šiomis priemonėmis ketinama trumpu pereinamuoju laikotarpiu užtikrinti bazinį susisiekimą.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) priėmė nuomonę TEN/689 Bazinio oro susisiekimo užtikrinimas Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos, kurioje teigiama, kad kai tik įsigalios Jungtinės Karalystės (JK) sprendimas nustoti būti Europos Sąjungos nare („Brexit’as“), visi JK ekonomikos sektoriai nebebus neatsiejama Europos bendrosios rinkos dalimi; jos aviacijos sektorius nebegalės gauti naudos iš Europos bendrosios aviacijos erdvės ir prisidėti prie jos plėtojimo. Vis labiau tikėtino scenarijaus, kad susitarimas dėl išstojimo neįsigalios nustatytą dieną, atveju, ES teisės aktai, visų pirma Reglamentas Nr. 1008/2008, nebebus taikomas teikiant oro susisiekimo paslaugas tarp JK ir ES. Tai sukuria teisinį netikrumą, kenkia planavimo stabilumui ir kelia pavojų tolesniam susisiekimui tarp JK ir ES.

EESRK pritaria siūlomam reglamentui kaip nenumatytų atvejų priemonei, skirtai užtikrinti bazinį oro susisiekimą, atsižvelgiant į tai, kad reglamentas negali būti laikomas Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 galiojimo pratęsimu arba netgi vienašališku susitarimu dėl išstojimo. Siūlomame reglamente numatytos teisės yra pagrįstai ribotos trukmės ir paskirties požiūriu. Komercinių galimybių apribojimas iki trečiosios ir ketvirtosios oro erdvės teisių tarp ES ir JK yra logiškas ir nuoseklus. Dėl kitų ES ir JK oro susisiekimo bendrovių komercinių galimybių turi būti deramasi dėl būsimo ES ir JK OSPS.

Atsižvelgiant į šio blogiausio scenarijaus ekonomines ir socialines pasekmes, labai svarbu, kad Komisija parengtų skaidrios ir nuodugnios stebėsenos mechanizmą. Be to, taikant tokį mechanizmą turėtų būti numatytas glaudus Komisijos ir socialinių partnerių bei pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimas prieš pereinamąjį laikotarpį ir jo metu, taip pat derantis dėl naujo oro susisiekimo paslaugų susitarimo.

EK pasiūlymas dėl reglamento dėl oro susisiekimo

EESRK nuomonė dėl BREXIT ir oro susisiekimo

BREXIT ir Erasmus+

Programa „Erasmus +“ remia švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto veiksmus ir yra labai svarbi siekiant iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę. Kai JK išstos iš ES, Jungtinėje Karalystėje bus daug besimokančių asmenų iš kitų 27 valstybių narių. Tam tikras Jungtinės Karalystės besimokančių asmenų skaičius taip pat būtų ES 27 valstybėse narėse. Jeigu Susitarimas dėl išstojimo nebūtų ratifikuotas, tai reikštų, kad dabartiniai programos „Erasmus+“ dalyviai turėtų nutraukti judumo mokymosi tikslais veiklą. Pasiūlymu COM (2019) 65 siekiama nustatyti nenumatytų atvejų priemones, kad būtų išvengta programos judumo mokymosi tikslais veiklos sutrikdymo.

Siekiant toliau finansuoti vykdomo judumo mokymosi tikslais veiklą iš Sąjungos biudžeto, turi būti pasiektas Komisijos ir JK susitarimas, kad būtų galima vykdyti atitinkamos veiklos kontrolę ir auditą. Tokių kontrolės priemonių ir auditų nebuvimas būtų didelis valdymo ir kontrolės trūkumas. Reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos dienos, kurią Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje, nebent su Jungtine Karalyste sudarytas Susitarimas dėl išstojimo įsigaliotų iki tos datos.

Europos Komisija siūlo reglamentą  Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos nuostatos dėl judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnio vykdymo Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojus iš Europos Sąjungos COM(2019) 65 final – 2019/0030 (COD).

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK)  priėmė nuomonę SOC/619Erasmus ir būsimi pokyčiai dėl JK išstojimo iš ES   remdamasis tuo, kad Komisijos pasiūlymas yra visiškai priimtinas ir kad dėl jo Komitetas neturi pastabų, nusprendė pateikti palankią nuomonę dėl siūlomo dokumento

EK pasiūlymas dėl reglamento BREXIT ir Erasmus+