Agro2Circular

Lietuvos pramonininkų konfederacija Europos konsorciume įgyvendina Horizon 2020 projektą Agro2Circular – Territorial Circular Systemic Solution for the Upcycling of Residues from the AgriFood Sector.

PLAČIAU

POWERDIALOGUE

Lietuvos pramonininkų konfederacija, kartu su Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija ir „BusinessEurope“, vykdo Europos Komisijos finansuojamą projektą POWERDIALOGUE, skirtą socialiniams partneriams ir Vyriausybės atstovams, dalyvaujantiems Trišalėje taryboje, LPK ir PRAMPROF nariams. Projektu siekiama stiprinti socialinių partnerių bendruosius ir specifinius gebėjimus, taip įgalinant juos skatinti ir kokybiškai gerinti socialinį dialogą Lietuvoje.

PLAČIAU

BRIDGES 5.0

Lietuvos pramonininkų konfederacija Europos konsorciume įgyvendina Horizon Europe projektą BRIDGES 5.0 – Bridging Risks to an Inclusive Digital and Green future by Enhancing workforce Skills for industry 5.0 

PLAČIAU

Naujos eksporto galimybės

Lietuvos pramonininkų konfederacijos projekto „Naujos eksporto galimybės“ tikslas – skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Projekto metu numatomas dalyvavimas tarptautinėse parodose ir verslo misijose, sukuriant prielaidas plėsti esamas bei skverbtis į naujas eksporto rinkas. Siekiant didinti lietuviškos kilmės eksporto apimtis planuojama suorganizuoti Lietuvos įmonių produkcijos pristatymą tarptautinėse parodose ir B2B susitikimų metu verslo misijose.

PLAČIAU

Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ (LIFE IP EnerLIT)

Lietuvos pramonininkų konfederacija kartu su pagrindiniu projekto koordinatoriumi Aplinkos projektų valdymo agentūra bei partneriais Ekonomikos ir inovacijų, Aplinkos, Energetikos, Susisiekimo, Žemės ūkio ministerijomis, Lietuvos energetikos institutu, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitais partneriais sieks, kad Lietuvos pramonė taptų žalia ir taupanti energiją.

Projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ (Nr. LIFE20 IPC/LT/000002) yra finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

PLAČIAU

Darbas ateičiai: deramas darbas konkurencingai ekonomikai

Siekiant sustiprinti „Deramo darbo“ (angl. Decent work) sampratą Lietuvoje, Lietuvos pramonininkų konfederacija kartu su partneriais – Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (LPPSF), „Fellesforbundet“ – Norvegijos profesinių sąjungų federacija, Valstybine darbo inspekcija (VDI) pradėjo įgyvendinti projektą „Darbas ateičiai: deramas darbas konkurencingai ekonomikai” (projekto Nr. 2020/530724). Projekto mokslinis konsultantas –  Prof. Dr. Peter Totterdill iš „Workplace Innovation Europe CLG“ (JK).

Projektą finansuoja Norvegijos plėtros agentūra „Innovation Norway“ kaip dalį savo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos ekonominėje erdvėje. Be to, kad prie projekto prisidėjo ir „Fresh Thinking Labs“ platforma, „Workplace Innovation Europe“ direktorius Prof. Dr. Peter Totterdill šiame projekte yra paskirtas mokslo patarėju.

PLAČIAU

 

Socialinio dialogo projektas „SociaLTy“

Projekto tikslas – gerinti socialinį dialogą Lietuvoje, skatinti dvišales derybas, susitarti dėl pagrindinių derybų principų, procedūrų ir galimų būsimų kolektyvinių sutarčių temų.

Esminis projekto rezultatas – pagrindinis darbdavių ir profesinių sąjungų skėtinių organizacijų susitarimas dėl nacionalinių kolektyvinių derybų. Planuojama sudaryti nuolatinę socialinių partnerių darbo grupę, kuri generuos idėjas ir rengs susitarimo projektą pasinaudojant Norvegijos socialinių partnerių patirtimi.

Projekto vykdytoja – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), partneriai – Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), Norvegijos profesinių sąjungų konfederacija (LO) ir Norvegijos įmonių konfederacija (NHO).

Projektą finansuoja Norvegijos agentūra „Innovation Norway“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. liepos mėn., pabaiga – 2022 birželio mėn.

Išsamiau: https://www.socialty.lt/Lietuvos verslo integracija į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų vertės grandines (InterInoLT)

Projekto tikslas yra sukurti Lietuvos eksperimentinės plėtros ir inovacijų atstovų („ambasadorių“) tinklą, viešinantį Lietuvos ekperimentinės plėtros ir inovacijų (EPI) potencialą užsienyje: didinant LT subjektų pritraukiamas lėšas iš tarptautinių MTEPI programų; investicijų pritraukimą į globaliai rinkai skirtus inovacinius projektus bei aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų (inovacijų) eksportą (padėti įmonėms išeiti iš MTEPI „smėlio dėžės“ Lietuvoje į užsienį).

PLAČIAU

CIM

Tarptautinis Erasmus+ projektas „Kūrybiškumo ir inovacijų valdymo kompetencijos aukštajame moksle” (CIM – Promoting Creativity and Innovation Management in an innovative blended learning and validation programme at the interface between higher education (HE) and business). Projekto tikslas sutelkus įvairias suintersuotąsias puses (ypač akademikus ir verslą) sukurti naują prieigą, įrankius ir instrumentus įgalinančius efektyviau ugdyti kūrybiškumo ir inovacijų valdymo kompetencijas.

PLAČIAU

Patirties partneriai LT

Sumaniųjų praktikų projektas „Patirties partneriai LT“ siekia prisidėti prie kokybiškos vietinės studentų praktikos tinklo vystymo Lietuvos įmonėse, užtikrinant, kad kuo daugiau Lietuvos studentų ir dėstytojų galėtų atlikti kokybiškas praktikas ir stažuotes Lietuvoje. Tokiu būdu kuriamos vertės tiek aukštosioms mokyklos – kokybiškas aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas, tiek verslo įmonėms – vertingų profesionalų įsiliejimas į darbo rinką.

PLAČIAU

Tarptautinio ekspertų tinklo, susijusio su sąmoningumo kėlimu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonių veikloje, plėtra ir indėlis į ES teisės ir politikos įgyvendinimą šioje srityje

Projektas skirtas skatinti keitimąsi informacija ir gerąja praktika dėl darbuotojų dalyvavimo įmonės ekonominiame finansiniame valdyme; supažindinti socialinius partnerius ir projekto dalyvius su ES teisės turiniu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme, kad jie žinotų ir galėtų naudotis savo teisėmis ir pareigomis šioje srityje.

PLAČIAU

Naujos eksporto galimybės smulkiam ir vidutiniam verslui

Projektas skirtas pristatyti įmones ir jų produkciją bei paslaugas tarptautinėse parodose ir verslo misijose, skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones ieškoti naujų bei plėstis į esamas rinkas.

PLAČIAU

Naujos eksporto galimybės kūrybinėms industrijoms

Projektas skirtas pristatyti kūrybinių industrijų įmones ir jų produkciją bei paslaugas tarptautinėse parodose ir verslo misijose, skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones ieškoti naujų bei plėstis į esamas rinkas.

PLAČIAU

Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)

Projektas skirtas didinti įmonių inovatyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas įmonėms

PLAČIAU

Konsorciumas „Patirties partneriai“

Projektas skirtas  paskatinti kokybišką tarptautinę ir vietinę studentų praktiką ir universitetų personalo stažuotes, kurios didins Lietuvos universitetų tarptautiškumą, užtikrins didesnes praktinio mokymosi galimybes, padidins absolventų konkurencingumą tiek vietinėje, tiek ir tarptautinėje darbo rinkoje bei ankstyvos karjeros galimybes.

PLAČIAU

Talentai_Lietuvai 

Stažuočių programa „Talentai Lietuvai“

Tai – unikali stažuočių Lietuvos įmonėse programa, skirta užsienyje studijas baigusiems Lietuvos Respublikos piliečiams. Ji siekia suteikti galimybę užsienyje mokslus baigusiems lietuviams įgauti konkrečios darbinės patirties ir pritaikyti tarptautinę patirtį pažangiose įmonėse Lietuvoje.

PLAČIAU


Anna Lindh Fondas – Lietuvos tinklas

Fondas siekia skatinti pagarbą skirtingoms visuomenės grupėms, kultūrų įvairovei, kovoti su įvairiomis išankstinių nuostatų bei rasizmo apraiškomis, prisidėti prie taikos, teisinės valstybės ir demokratijos principų užtikrinimo, skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. Lietuvoje prie Fondo tikslų plėtojimo prisideda apie 90 organizacijų. Nuo 2014 m. lapkričio Lietuvos tinklą koordinuoja Lietuvos pramonininkų konfederacija.

PLAČIAU

2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos inžinerinės pramonės įmonių tarptautinio konkurencingumo stiprinimas

Projekto veiklos – įmonių dalyvavimas parodose. Tikslas – skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose.

PLAČIAU

2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos statybos ir kraštovaizdžio tvarkymo sektoriaus įmonių tarptautiškumo didinimas

Projekto tikslas – prisidėti prie mažų ir vidutinių statybos ir kraštovaizdžio tvarkymo sektoriaus įmonių tarptautiškumo didinimo. Numatoma organizuoti grupinį statybos ir kraštovaizdžio sektoriaus įmonių ir jų produkcijos pristatymą užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ir pristatyti įmones bei jų produkciją 24-iose užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

PLAČIAU

2014-2020 ES fondų investicijų ženklas 

Lietuvos statybos, maisto technologijų ir ekologijos sektoriaus įmonių tarptautiškumo skatinimas

Projekto veiklos – įmonių dalyvavimas parodose. Projekto tikslas – prisidėti prie mažų ir vidutinių maisto ir ekologiško gyvenimo būdo prekių bei paslaugų sektoriaus įmonių tarptautiškumo didinimo. Šiam tikslui įgyvendinti projekto vykdymo laikotarpiu numatoma organizuoti grupinį maisto ir ekologiško gyvenimo būdo prekių ir paslaugų sektoriaus įmonių ir jų produkcijos pristatymą 31-oje užsienyje vykstančioje tarptautinėje parodoje.

PLAČIAU

2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra

Projektu siekiama Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį. Projekto įgyvendinimo metu bus tęsiama Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra: sukurtos ir įdiegtos Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros ir tobulinimo priemonės, parengti profesiniai standartai bei modulinės profesinio mokymo programos ir kt.

PLAČIAU