LPK vienija 55 šakines, 7 regionines asociacijas ir 24 neasocijuotus narius, apjungiančias visas pagrindines pramonės šakas ir pagrindinę Lietuvoje gaminamą produkciją. LPK nariai apima pagrindinius Lietuvos gamybos sektorius, kurie prie Lietuvos ekonomikos prisideda sudarydami 46 proc. Lietuvos BVP. LPK narės gamybos įmonės pagamina 83 proc. visos Lietuvos eksporto produkcijos, o eksportas yra pagrindinė Lietuvos ekonomikos varomoji jėga, sudaranti 87 proc. viso šalies BVP. Taigi LPK nariai atlieka svarbų vaidmenį stiprinant Lietuvos ekonomiką ir didinant jos konkurencingumą. Konfederacijai priklauso ne tik dauguma Lietuvos gamybos įmonių, bet ir moksliniai tiriamieji institutai, mokymo įstaigos, advokatų kontoros.


LPK misija

Telkiame Lietuvos verslo bendruomenę kurti tvarią, konkurencingą ir inovacijoms palankią verslo aplinką.


LPK tikslai

  1. Atstovauti LPK narių interesams valstybinėse ir kitose institucijose bei tarptautinėse organizacijose. Palaikyti nuolatinį, konstruktyvų dialogą su valdžios institucijomis, siekti, kad būtų sukurta palanki ir konkurencinga verslo aplinka. Stiprinti LPK pozicijas vietinėje ir tarptautinėje politinėje bei ekonominėje erdvėse, užtikrinant LPK narių ir Lietuvos verslo interesų gynimą. Stiprinti LPK, kaip asocijuotos ekonominius interesus ginančios organizacijos, svarbą ir vaidmenį Lietuvos ekonominiame ir politiniame gyvenime.
  2. Siekti, kad LPK nariai turėtų pakankamus, konkurencingus ir plėtrai reikalingus resursus: energetinius išteklius, finansinį kapitalą, naujas technologijas ir adekvačius žmogiškuosius išteklius. Ypatingą dėmesį skirti šalies konkurencingumą didinantiems veiksniams – investicijoms į naujas technologijas ir žinias, inovatyvių ir lanksčiai į pokyčius reaguojančių specialistų rengimui, švietimo ir mokslo sistemos reformai, kuri atspindėtų demografinius ir darbo rinkos pokyčius.
  3. Remti LPK narių produkcijos bei paslaugų eksportą ir investicijų plėtrą, stiprinti darbą su šią veiklą skatinančiomis užsienio ir Lietuvos institucijomis bei struktūromis – LPK partneriais. Padėti LPK nariams atverti naujas rinkas ir jose įsitvirtinti, skatinti abipuses investicijas, taip pat ir Lietuvos regionuose. Didinti LPK užsienio partnerių tinklą ir užtikrinti tinkamą LPK ir jos narių ekonominių interesų atstovavimą užsienio šalyse.
  4. Siekti, kad Lietuvos energetika ir transportas būtų konkurencingi ir prisidėtų prie pramonės konkurencingumo stiprinimo, o turima infrastruktūra atitiktų Lietuvos valstybės poreikius.
  5. Plėsti LPK narių ir mokslo bendradarbiavimą. Prisidėti prie  švietimo ir mokslo sistemos reformos, sukursiančios palankias sąlygas visų lygių darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos, paremtos moderniomis žiniomis ir praktine patirtimi, augimo, verslumo,  kūrybingumo bei atsakomybės už savo profesinę ir asmeninę ateitį ugdymo.
  6. Telkti Lietuvos verslą ir bendruomenę pilietinės visuomenės kūrimui. Formuoti palankią visuomenės nuomonę apie verslą ir pramonę, jų vykdomą socialinę ir ekonominę misiją. Skatinti  socialiai atsakingo verslo plėtrą.
  7. Plėtoti ryšius su LPK nariais, visokeriopai stiprinti Konfederacijos bendruomenę. Formuoti bendrus LPK tikslus ir numatyti priemones jiems pasiekti, nuosekliai veikti LPK narių ir šalies ekonomikos bei visos visuomenės labui.