LPK yra savarankiškas ir nepriklausomas nuo valdžios organų ir žinybų bei politinių partijų ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, savanoriškumo principu jungiantis Lietuvos Respublikos įvairių ūkio šakų, regionų, kitų asocijuotų struktūrų bei atskirų ūkio subjektų juridinius asmenis.

Konfederacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais, savo įstatais.

LPK įstatai priimti LPK X-ajame suvažiavime 2020 m. birželio 30 d. ir įregistruoti Juridinių asmenų registre 2020 m. liepos 24 d.